Impresos

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Impresos

Fb Twitter Mail

Instància general

Sol·licitud d'accès a probes selectives

Sol·licitud ocupació via pública-terrasses

Sol·licitud gual

Cens d'animals de companyia sol·licitud d'inscripció

Sol·licitud de llicència d'obra sense projecte previ

 

Activitats

Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat per Canvi de Titularitat
Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat Permanent Inòcua
Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat Permanent Major
Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat Permanent Menor
Sol·licitud d'autorització d'activitat No Permanent Major
Sol·licitud d'autorització d'activitat No Permanent Menor
Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat Itinerant Major
Declaració responsable d'instal·lació, inici i exercici d'activitat Itinerant Menor

Cadastre
Agregació, agrupació, segregació o divissió de bens inmobles
Alteració de la Titularitat i variació de la qüota de participació en bens inmobles
Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o esbocament de bens inmobles
Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de bens inmobles

 

Recaptació

Sol·licitud d'alta al servei de notificació electrònica de gestió i recaptació tributària per subscripció voluntària (persona física)
Domiciliació rebuts
Sol·licitud devolució ingressos indeguts
Sol·licitud d'aplaçament o fraccionament de deute
Sol·licitud enviament rebuts per correu electrònic
Canvi domicili fiscal

 

Padró

Sol·licitud alta - Canvi domicili
Autorització propietari
Autorització menors
Declaració responsable de menors aportant resolució judicial
Declaració responsable de menors sense resolució judicial
Sol·licitud baixa ofici
Sol·icitud baixa per canvi de residència
Renovació no comunitaris
Renovació no comunitaris presentada per representant
Comprovació residència per estrangers

 

Medi Ambient

Instància bonificació cessament activitat

Instància bonificació ús deixalleries

Instància bonificació desocupats

Instància bonificació situació ERTO

Instància bonificació família nombrosa

Instància bonificació jubilats o pensionistes

Instància bonificació ONG

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies