Junta de Govern Local

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Junta de Govern Local

Fb Twitter Mail

La Junta de Govern Local és un òrgan de caràcter necessari als municipis que compten amb una població de dret superior a 5.000 habitants segons l'article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i de conformitat amb l'article 23 de l'esmentada llei estarà integrada per l'alcalde/essa, que la presideix, i per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde/essa.

Té com a funció pròpia i indelegable l'assistència permanent a l'alcalde/essa en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles altres que li deleguin el Ple o l'alcalde/essa o li atribueixin les lleis.

 

Composició:

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, com a òrgan col·legiat de caràcter necessari, quedarà integrada pels membres següents:

 • Presidenta: - Sra. Mª del Carmen Ferrer Torres
 • Regidors/Regidores - Sr. Miguel Tur Rubio
  • Sra. Antonia Picó Pérez
  • Sr. Antonio Ramón
  • Sr. Antonio Marí Marí
  • Sra. María Catalina Bonet Roig
  • Sra. María Sol Ferrer Ferrer
  • Sra. María Cristina Tur Colomar

 

Atribucions:

La Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació té atribuïdes les competències següents, a més de les funcions pròpies d’assistència i assessorament a l’Alcaldia que li atribueix la legislació vigent:

 1. Atorgament de llicències urbanístiques d’obra major i permisos integrats d’obra i activitat, així com qualssevol altres l’atorgament dels qual sigui atribuït per la legislació sectorial a l’Alcaldia i no siguin delegades a un altre òrgan.
 2. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 3. Informar les peticions de declaració d’interès general dels usos i activitats en sòl rústic.
 4. Informar les sol·licituds d’ocupació del domini públic maritimoterrestre estatal al municipi.
 5. Aprovació dels projectes d’obres i de serveis respecte dels qual sigui, així mateix, competent per a la seua contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 6. Les competències com a òrgan de contractació pel que fa als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes  administratius  especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 7. L’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi els 10 per cent dels  recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 8. Control de la gestió econòmica, autoritzant i disposant despeses fins als límits de la competència del Ple.
 9. Resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial de quantia superior a 1.500€.
 10. Resolució d’expedients de restabliment de la legalitat urbanística alterada, d’expedients sancionadors en matèria d’urbanisme i activitats, així com expedients sancionadors en matèria de medi ambient quan les infraccions siguin greus o molt greus. Així mateix serà competència la resolució definitiva dels procediments de restabliment de la realitat física  alterada  una  vegada s’hagin restablerts i sigui procedent finalitzar-lo i arxivar-lo.
 11. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 12. La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada dels quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 por 100 dels recursos ordinaris del pressupost – excepte les de Tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
 13. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seua contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

 

Sessions:

La Junta de Govern Local es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat setmanal, el dia i hora assenyalats per l’Alcaldia amb convocatòria prèvia realitzada a l’efecte, preferiblement els dijous a les 12.00 h.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies