Plens

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Plens

Fb Twitter Mail

El Ple, format per l’alcalde i els regidors  i regidores de la Corporació, és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania al govern municipal.

EL Ple es reuneix mensualment amb caràcter ordinari, a excepció del mes d'agost. Els plenaris són el darrer dijous de cada mes a les 08:30h.

Es poden consultar els documents oficials de les convocatòries amb l’ordre del dia i les actes de les sessions un cop aprovades a la sessió següent.

 

 

COMISSIONS INFORMATIVES

Existeixen cinc comissions informatives de Ple:

  1. Comissió Informativa d'Assumptes de Ple.
  2. Comissió Informativa de l'Àrea I Administració Local: Serveis Generals, Territori, Medi Ambient.
  3. Comissió informativa de l'Àrea III : Transparència, Economia i Hisenda i Organització municipal.
  4. Comissió Informativa de l'Àrea II: Convivència ciutadana i Promoció del municipi.
    Comissió Informativa de l'Àrea IV: Acció Social i Patrimoni Històric i Cultural, Educació, Joventut, Festes, Esports i Formació.

Les Comissions Informatives permanents dictaminaran sobre les matèries i assumptes assignats a cadascuna de les àrees respectives.

 
La Comissió Informativa de l'Àrea III, quant a les competències d'Economia i Hisenda exercirà, així mateix, les funcions de la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió d'Assumptes de Ple assumirà les funcions d'estudi i dictamen previ de quants assumptes se sotmetin a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagin d'adoptar-se acords declarats urgents, així com en aquells assumptes que no siguin de competència del Ple per expressa decisió de l'Alcalde o de la Junta de Govern Local.

Així mateix, els correspon el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i dels Regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de la competència de control que corresponen al Ple.

Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d'elles per set membres, quatre regidors representants del Grup Popular, dos regidors en representació del Grup Municipal Socialista i 1 regidor en representació del Grup Guanyem Santa Eulària; excepte la Comissió d'Assumptes de Ple que estarà integrada per nou membres: cinc regidors representants del Grup Popular, dos regidors en representació del Grup Municipal Socialista i 2 regidors en representació del Grup Guanyem Santa Eulària

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies