Ordenances de residus i neteja viària

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Ordenances de residus i neteja viària

Fb Twitter Mail

MedioAmbiente

ES PROHIBEIX
1. Abandonar residus sòlids urbans a la via pública, fent cas omís de les indicacions de l'article 8 de l'ordenança. Aquest article explica les obligacions dels usuaris del servei de residus.

És OBLIGATÒRIA la separació en origen de les següents fraccions:
Envasos lleugers
Paper/Cartó
Vidre
* La resta de residus no separables es designarà RSU.

El servei de recollida de RSU és exclusiu per a residus no recuperables. Per tant, queda prohibit entregar dins dels contenidors de RSU:
Fraccions recuperables (paper/cartó, envasos lleugers, vidre)
Residus líquids o susceptibles de ser liquats
Residus exclosos en la gestió municipal

Els RSU s'entregaran sempre dins bosses hermètiques tancades. S'introduiran sempre a l'interior del contenidor. Per tant, es prohibeix deixar les bosses de RSU al seu costat. L'horari d'entrega no es podrà fer abans de les 20:30 hores (dins nuclis urbans).

MULTA: 200 €

ES PROHIBEIX
2. ABOCAR QUALSEVOL TIPUS DE RESIDU QUE NO SIGUI L'ESPECIFICAT PER A CADA CONTENIDOR:
• Recollida d'envasos lleugers: Envasos de plàstic, ampolles de productes de neteja, aigua i llet, safates d'aliments, embalatges, brics, llaunes, aerosols, paper d'alumini, capses de metall, taps metàl•lics, etc. L'horari d'entrega serà de 0-24 hores.
• Recollida de paper i cartó: Diaris, revistes, bosses de paper, quaderns, folis, cartolines, capses de cartó, envasos d'ous, etc.  S'haurà d'entregar degudament plegat. L'horari d'entrega serà de 0-24 hores.
• Recollida de vidre: Ampolles (SENSE TAPS), flascons, etc. És obligatòria la separació en origen del vidre. L'horari d'entrega serà de 7-24 hores.
• Retirada de residus voluminosos: Mobles, electrodomèstics i objectes similars de gran volum d'ús domèstic. L'usuari haurà de contactar amb l'empresa del servei de recollida, (HERBUSA 971 31 84 85),  per tal d'informar-la. El residu es deixarà al costat d'un punt d'aportació de residus que serà especificat per l'empresa. Es designa el divendres com a únic dia que es presta aquest servei. Per altra banda, també es podrà portar al Punt Verd de Cas Llaurador (PM- 810, Ctra. Santa Eulària km 2.400, al costat del cementiri Municipal).
MULTA: 1.000 €


ES PROHIBEIX

3. Llençar qualsevol tipus de paper, llauna, ampolla, envàs buit, llosques de cigarretes, escloves de fruits secs, xiclets o qualsevol altre material susceptible d'embrutar la via pública.
MULTA: 100 €

ES PROHIBEIX
4. Dipositar qualsevol dels residus exclosos en la gestió municipal dins dels contenidors o eliminar-los i abandonar-los en vies i terrenys públics i/o particulars. Aquests residus són (exclosos):

Residus no assimilables a urbans, incloent els residus industrials.
Residus amb gestió específica i/o alt risc contaminant.
Residus d'uralita, fibrociment o materials que contenguin fibres d'asbest.
Enderrocs, restes d'obra i altres RCD superiors a 25 litres.
Restes anatòmiques o infeccioses procedents d'hospitals, clíniques...
Fems de quadres i corrals.
Restes d'escorxadors industrials, cadàvers d'animals no domèstics, o procedents de             
clíniques veterinàries.
Mobiliari industrial o comercial.
Residus perillosos.
Vehicles abandonats.
Restes de poda superiors a 20 litres.
Residus d'aparell elèctrics i electrònics d'origen comercial.
Llots d'estacions depuradores d'aigües residuals.
Qualsevol tipus de residu amb capacitat de liquar.

Aquests residus s'hauran de gestionar per part de cada productor/posseïdor mitjançant un gestor autoritzat, el Punt Verd provisional Cas Llaurador o mitjançant la futura xarxa de deixalleries.

MULTA: 1.500 €
Si són perillosos: 6.000 €
Si són residus de la construcció i demolició: 2.000 €

 
ES PROHIBEIX

5. Manipular o buscar dins els residus ja entregats als punts d'aportació sense comptar amb l'autorització pertinent.
MULTA: 100 €

 
ES PROHIBEIX

6. Canviar o modificar l'emplaçament dels punts d'aportació o altres elements del servei.
MULTA: 100 €

ES PROHIBEIX
7. Els locals comercials amb façana a la via pública hauran de vetllar per la correcta neteja de la part que els correspongui de la façana, així com de la neteja periòdica del tram de vorera corresponent. A més, els locals amb terrasses n'hauran de realitzar les suficients neteges periòdiques per tal que es trobin en un estat adequat. En cas d'omissió la gestió realitzada pel servei de neteja municipal correrà a càrrec del titular de l'activitat amb la sanció corresponent.
MULTA: 200 €

ES PROHIBEIX
8. Es prohibeix l'ús de sofre o altres substàncies sòlides com a repel•lent de cans i altres animals.
MULTA: 100 €

ES PROHIBEIX
9. És prohibeix deixar a la via pública els excrements dels animals de companyia o domèstics que els propietaris condueixin pel carrer. Serà obligatori recollir-los.
MULTA: 200 €

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies